Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu anđehit no mạch hở có công thức đơn giản

Có bao nhiêu anđehit no mạch hở có công thức đơn giản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu anđehit no, mạch hở có công thức đơn giản là C2H3O?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ công thức đơn giản nhất C2H3O ⟹ CTPT và xác định công thức anđehit no.

Giải chi tiết:

Công thức đơn giản C2H3O ⟹ CTPT (C2H3O)n ⟹ C2nH3nOn.

Mà anđehit no, mạch hở có dạng CmH2m+2-2xOx.

⟹ 3n = 2.2n + 2 - 2n ⟹ n = 2 ⟹ C4H6O2.

⟹ OHC-CH2-CH2-CHO và OHC-CH(CH3)-CHO.

Ý kiến của bạn