Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc 8 1

Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc 8 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu cách xếp (8) học sinh thành một hàng dọc?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số cách xếp (n) học sinh thành một hàng dọc là (n!.)

Giải chi tiết:

Số cách xếp (8) học sinh thành một hàng dọc là: (8! = 40320.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn