Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu đồng phân ancol C4H10O khi bị oxi hoá tạo

Có bao nhiêu đồng phân ancol C4H10O khi bị oxi hoá tạo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu đồng phân ancol C4H10O khi bị oxi hoá tạo ra anđehit?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn ancol:

+ Bậc 1 thu được anđehit.

+ Bậc 2 thu được xeton.

+ Bậc 3 không bị oxi hóa.

Giải chi tiết:

Ancol bậc 1 bị oxi hóa không hoàn toàn thu được anđehit.

⟹ Có 2 ancol thỏa mãn là:

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

CH3-CH(CH3)-CH2-OH

Ý kiến của bạn