Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu đồng phân ancol có công thức phân tử là C4

Có bao nhiêu đồng phân ancol có công thức phân tử là C4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu đồng phân ancol có công thức phân tử là C4H10O?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách 1: Viết các đồng phân ancol ứng với CTPT C4H10O.


Cách 2: Sử dụng công thức tính nhanh số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở: 2n-2 (n < 6).

Giải chi tiết:

Cách 1: Viết các đồng phân ancol ứng với CTPT C4H10O:

            CH3-CH2-CH2-CH2-OH

            CH3-CH2-CH(OH)-CH3

            CH3-CH(CH3)-CH2-OH

            CH3-C(OH)(CH3)-CH3

Cách 2: Số đồng phân ancol = 2n-2 = 24-2 = 4.

Chọn C.

Ý kiến của bạn