Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về quá trình phát sin

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về quá trình phát sin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về quá trình phát sinh loài người?

(1) Dạng người đầu tiên xuất hiện bên ngoài châu Phi là Homo sapiens.

(2) Người hiện đại Homo sapiens phát sinh trực tiếp từ loài người cổ Neanđectan.

(3) Dạng người biết chế tác và sử dụng công cụ lao động đầu tiên là Homo habilis.

(4) Dạng người xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là Homo erectus.

(5) Dạng người cổ nhất là Đriopitec.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) sai vì dạng người đầu tiên xuất hiện bên ngoài châu Phi là Homo erectus.

(2) sai vì người cổ Neanđectan là một nhánh song song tồn tại với người hiện đại và đã tuyệt diệt.

(3) đúng.

(4) sai vì dạng người xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là Homo habilis.

(5) sai vì Đriopitec là vượn dạng người, dạng người cổ nhất là người tối cổ Oxtralopitec.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn