Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?   (1). Sản phẩm của gen

Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?   (1). Sản phẩm của gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?  

(1). Sản phẩm của gen có thể là ARN hoặc chuỗi polipeptit.

(2). Nếu gen bị đột biến có thể làm cho mARN không được dịch mã

(3). Từ 2 loại nucleotit A và U, có thể tạo ra 8 codon mã hóa các axit amin.

(4). Cơ thể mang alen đột biến luôn bị ảnh hưởng ngiêm trọng về sức sống và sinh sản.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu sai là :  (3),(4)

(3) sai vì có bộ ba UAA là bộ ba kết thúc, không mã hóa cho axit amin nào

(4) sai vì sự biểu hiện của alen đột biến còn phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn