Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn | z | z - 4 - i + 2i =

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn | z | z - 4 - i + 2i =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu số phức (z) thỏa mãn (left| z right|left( {z - 4 - i} right) + 2i = left( {5 - i} right)z?)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn B.

Ý kiến của bạn