Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể tạo được 4 loại giao tử với tỉ lệ 3 : 3: 1: 1 nếu quá trình giảm phân ở các trường hợp đều xảy ra bình thường?

(1) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen frac{AB}{ab} trong giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

(2) Cơ thể đực có kiểu gen  frac{AB}{ab} xảy ra hoán vị gen với tần số 25%.

(3) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb.

(4) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen frac{AB}{ab} frac{De}{dE}đều không xảy ra hoán vị gen.

(5) 4 tế bào sinh tinh có kiểu gen frac{AB}{ab} , trong đó chỉ có 3 tế bào liên kết hoàn toàn.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1)   Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1

(2)   Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ AB/=ab/=37,5% và Ab/=aB/=12,5% hay 3:3:1:1

(3)   Có thể tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 3:3:1:1( 3 tế bào cùng kiểu giảm phân- 1 tế bào có kiểu giảm phân khác )

(4)   Tương tự như 3

(5)   Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:1:1

Chọn (2), (3) và (4) =>

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn