Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3; H<sub

Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3; H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3; H2S và dung dịch CuSO4; H2S và dung dịch FeCl3; dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các cặp chất phản ứng :

Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2

H2S + CuSO4 -> CuS + H2SO4

H2S + 2FeCl3 -> 2FeCl2 + S + 2HCl

3AgNO3 + FeCl3 -> 3AgCl + Fe(NO3)3

 Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn