Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các phản ứng sau:   a. HCl + (A) → MgCl2  + 

Có các phản ứng sau:   a. HCl + (A) → MgCl2  + 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các phản ứng sau:

  a. HCl + (A) → MgCl2  +  H2   b. AgNO3 + (B) →  Cu(NO3)2  +  Ag 

  c. S + (C) →  K2S    d.  (D)  +  Cl2   →  ZnCl2

(A), (B), (C), (D) lần lượt là:

           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

HCl + (A) → MgCl2  +  H2 => A là Mg

AgNO3 + (B) →  Cu(NO3)2  +  Ag  => B là Cu

S + (C) →  K2S  => C là K(D)  +  Cl2   →  ZnCl2 => D là Zn

Đáp án C

Ý kiến của bạn