Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta được thể hiện ở:

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta được thể hiện ở:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta được thể hiện ở:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn