Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở  nước ta giai đo

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở  nước ta giai đo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở  nước ta giai đoạn 1990 - 2014

(Đơn vị: %)

Trong giai đoạn 1990-2014, tỉ trọng khu vực nông-lâm-thủy sản giảm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu

Giải chi tiết:

Trong giai đoạn 1990 – 2014 tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản giảm từ 38,7% xuống 19,7% => giảm 19%

Chọn C

Ý kiến của bạn