Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiệ

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, biểu hiện trong GDP là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn