Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ cấu mùa vụ của nước ta chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu mùa vụ của nước ta chuyển dịch theo hướng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ cấu mùa vụ của nước ta chuyển dịch theo hướng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn