Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ chế hoạt động của operon Lac của E.coli khi không có chất

Cơ chế hoạt động của operon Lac của E.coli khi không có chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ chế hoạt động của operon Lac của E.coli khi không có chất cảm ứng, sự kiện nào dưới đây sẽ xảy ra?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi không có chất cảm ứng (Lactose)

Vùng vận hành của operon chịu sự kiểm soát của protein ức chế, protein này không cho phép các gen cấu trúc phiên mã

Tuy nhiên , ARN polimeraza vẫn có thể hoạt động trên gen điều hòa, để tổng hợp  phân tử mARN của  gen điều hòa => tông hợp protein

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn