Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng  9N  và 12N Trong số

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng  9N  và 12N Trong số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng  (9N)  và (12N.) Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể là độ lớn của hợp lực?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng điều kiện của hợp lực:  (left| {{F_1} - {F_2}} right| le F le {F_1} + {F_2})

Giải chi tiết:

Hợp lực:

(left| {{F_1} - {F_2}} right| le F le {F_1} + {F_2}) ( Leftrightarrow 3N le F le 21N)

Từ các phương án  ( Rightarrow F = 15N) thỏa mãn

Chọn D.

Ý kiến của bạn