Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Co Loa is one of the very first……in Vietnam fortress ca

Co Loa is one of the very first……in Vietnam fortress ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Co Loa is one of the very first…….in Vietnam.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn