Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở công nghiệp đánh dấu sự ra đời của công nghiệp dệt nướ

Cơ sở công nghiệp đánh dấu sự ra đời của công nghiệp dệt nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở công nghiệp đánh dấu sự ra đời của công nghiệp dệt nước ta là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn