Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ sở tế bào học của liên kết gen hoàn toàn là các gen

Cơ sở tế bào học của liên kết gen hoàn toàn là các gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở tế bào học của liên kết gen hoàn toàn là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ sở tế bào học của liên kết gen hoàn toàn là các gen nằm trên một NST cùng phân li và tổ hợp với nhau trong quá trình giảm phân và thụ  tinh.

Chọn C

Ý kiến của bạn