Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có thể nhận biết CH ≡ C – CH3 bằng hóa chất nào sau đây

Có thể nhận biết CH ≡ C – CH3 bằng hóa chất nào sau đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có thể nhận biết CH ≡ C – CH3 bằng hóa chất nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của ankin và sử dụng  hóa chất cho hiện tượng dễ quan sát.

Giải chi tiết:

Có thể nhận biết CH ≡ C – CH3 bằng dung dịch AgNO3/NH3.

PTHH: CH ≡ C – CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg ≡ C – CH3 ↓ + NH4NO3

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa vàng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn