Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có thể thực hiện bao nhiêu kiểu phép lai khác nhau về kiểu g

Có thể thực hiện bao nhiêu kiểu phép lai khác nhau về kiểu g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có thể thực hiện bao nhiêu kiểu phép lai khác nhau về kiểu gen nếu chỉ xét một gen có 2 alen (A, a) tồn tại trên cả NST giới tính X  và Y? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ở giới đực XY có : 2 x 2 = 4 kiểu gen

Ở giới cái XX có : 2 x  = 3 kiểu gen

Do đó số phép lai thực hiện được là: 3 x 4 = 12

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn