Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Con đường cách mạng miền Nam không còn con đường nào khác ng

Con đường cách mạng miền Nam không còn con đường nào khác ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Con đường cách mạng miền Nam không còn con đường nào khác ngoài con đường bạo lực cách mạng”. Câu nói trên được nêu ra trong hôi nghị nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn