Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công cuộc “cải tổ” của Liên Xô đã mang lại hệ quả gì?

Công cuộc “cải tổ” của Liên Xô đã mang lại hệ quả gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công cuộc “cải tổ” của Liên Xô đã mang lại hệ quả gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 14)

Tháng 3-1985, M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ đất nước. Đường lối cải tổ tâp trung vào việc “cải cách kinh tế triệt để”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tướng. Sau 8 năm tiến hành cải tổ, do phạm nhiều sai lầm nên tình hình không được cải thiện, đất nước Xo viết lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn