Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 ­- 1930 là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn