Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành:

Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn