Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức liên hệ giữa tốc độ góc omega với chu kì T v

Công thức liên hệ giữa tốc độ góc omega với chu kì T v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức liên hệ giữa tốc độ góc (omega ) với chu kì (T) và tần số (f) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc: (T = dfrac{{2pi }}{omega })


+ Công thức liên hệ giữa chu kì và tần số: (f = dfrac{1}{T})

Giải chi tiết:

Công thức liên hệ giữa tốc độ góc (omega ) với chu kì (T) và tần số (f) là:

(left{ begin{array}{l}T = dfrac{{2pi }}{omega }\omega  = 2pi fend{array} right.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn