Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Crackinh 44 gam propan được hỗn hợp X gồm 3 hiđroca

Crackinh 44 gam propan được hỗn hợp X gồm 3 hiđroca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Crackinh 4,4 gam propan được hỗn hợp X (gồm 3 hiđrocacbon). Dẫn X qua nước brom dư thấy khí thoát ra (Y) có tỉ khối so với H2 là 10,8. Hiệu suất crackinh propan là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

({C_3}{H_8}(0,1) to Xleft{ begin{array}{l}C{H_4}\{C_2}{H_4}\{C_3}{H_8}end{array} right. to {C_2}{H_4} + Yleft{ begin{array}{l}C{H_4}\{C_3}{H_8}end{array} right.)


Gọi số mol C3H8 phản ứng là x (mol)


C3H8 (xrightarrow{{{t^0},p,xt}}) CH4 + C2H4


Theo PTHH ⟹ nCH4 = nC2H4 = nC3H8(pứ) = x (mol)


Dựa vào MY ⟹ x ⟹ (H = dfrac{x}{{0,1}}.100% )

Giải chi tiết:

({C_3}{H_8}(0,1) to Xleft{ begin{array}{l}C{H_4}\{C_2}{H_4}\{C_3}{H_8}end{array} right. to {C_2}{H_4} + Yleft{ begin{array}{l}C{H_4}\{C_3}{H_8}end{array} right.)

Gọi số mol C3H8 phản ứng là x (mol)

C3H8 (xrightarrow{{{t^0},p,xt}}) CH4 + C2H4

Theo PTHH ⟹ nCH4 = nC2H4 = nC3H8(pứ) = x (mol)

Ta có Y gồm CH4 x (mol) và C3H8 dư 0,1 – x (mol)

⟹ ({M_Y} = dfrac{{16x + 44(0,1 - x)}}{{0,1}} = 10,8.2) ⟹ x = 0,08 (mol)

Vậy (H = dfrac{{0,08.100% }}{{0,1}} = 80% ).

Đáp án B

Ý kiến của bạn