Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cùng một lúc tại hai điểm A B cách nhau 125m có hai vật

Cùng một lúc tại hai điểm A B cách nhau 125m có hai vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cùng một lúc tại hai điểm A, B cách nhau (125m) có hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Vật đi từ A có vận tốc đầu (4 m/s) và gia tốc là (2m/{s^2}),  vật đi từ B có vận tốc đầu (6 m/s) và gia tốc(4m/{s^2}).  Biết các vật chuyển động nhanh dần đều. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc hai vật cùng xuất phát. Xác định thời điểm hai vật gặp nhau?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: (x = {x_0} + {v_0}t + dfrac{1}{2}a{t^2})


+ Viết phương trình chuyển động của 2 vật


+ Hai xe gặp nhau khi: ({x_1} = {x_2} Rightarrow t)

Giải chi tiết:

Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc hai vật cùng xuất phát

+ Phương trình chuyển động của hai vật lúc này là:

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} = 4t + {t^2}{mkern 1mu} {mkern 1mu} {mkern 1mu} left( m right)}\{{x_2} = 125 - 6t - 2{t^2}{mkern 1mu} {mkern 1mu} {mkern 1mu} left( m right)}end{array}} right.)
+ Khi hai vật gặp nhau:

(begin{array}{*{20}{l}}{{x_1} = {x_2} Leftrightarrow 4t + {t^2} = 125 - 6t - 2{t^2}}\{ Leftrightarrow 3{t^2} + 10t - 125 = 0 Rightarrow left[ {begin{array}{*{20}{l}}{t = 5{rm{s}}}\{t =  - dfrac{{25}}{3} < 0{mkern 1mu} {mkern 1mu} (L)}end{array}} right.}end{array})

Vậy thời điểm 2 vật gặp nhau là (5s)

Chọn B.

Ý kiến của bạn