Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (194

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (194

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) của quân dân ta bùng nổ do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn