Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầ

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đề ra nhiệm vụ lập chính phủ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn