Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gồm các văn kiện nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 88)

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn