Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo?  

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do ai khởi thảo?

 

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn