Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(d) cắt (P) tại 2 điểm phân biết và hoành độ 2 điểm đều dươ

(d) cắt (P) tại 2 điểm phân biết và hoành độ 2 điểm đều dươ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn