Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- d22x - 1   x lt d12 x gt d12 x d12 x d12 Giải chi

- d22x - 1   x lt d12 x gt d12 x d12 x d12 Giải chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(sqrt { - dfrac{2}{{2x - 1}}} ) 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt {dfrac{1}{{fleft( x right)}}} ) xác định ( Leftrightarrow dfrac{1}{{fleft( x right)}} > 0)  ( Leftrightarrow fleft( x right) > 0.)

Giải chi tiết:

(sqrt { - dfrac{2}{{2x - 1}}} ) 

Biểu thức (sqrt { - dfrac{2}{{2x - 1}}} ) xác định ( Leftrightarrow  - dfrac{2}{{2x - 1}} > 0) ( Leftrightarrow 2x - 1 < 0) ( Leftrightarrow x < dfrac{1}{2})

Vậy với (x < dfrac{1}{2}) thì biểu thức (sqrt { - dfrac{2}{{2x - 1}}} ) xác định.

Chọn A.

Ý kiến của bạn