Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

d2x3y^3z - d27y^28xz - d4y^2z9x dyxz dxyz dzxy d3xy

d2x3y^3z - d27y^28xz - d4y^2z9x dyxz dxyz dzxy d3xy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(dfrac{{2x}}{{3{y^3}z}}.left( { - dfrac{{27{y^2}}}{{8xz}}} right).left( { - dfrac{{4{y^2}z}}{{9x}}} right))


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc cộng hai phân thức khác mẫu thức và quy tắc nhân các phân thức.

Giải chi tiết:

(dfrac{{2x}}{{3{y^3}z}}.left( { - dfrac{{27{y^2}}}{{8xz}}} right).left( { - dfrac{{4{y^2}z}}{{9x}}} right))

(begin{array}{l} = dfrac{{2x}}{{3{y^3}z}}.dfrac{{left( { - 27} right){y^2}}}{{8xz}}.dfrac{{left( { - 4} right){y^2}z}}{{9x}}\ = dfrac{{2.4.27.x{y^4}z}}{{8.3.9{x^2}{y^3}{z^2}}}\ = dfrac{y}{{xz}}end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn