Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm chung của nguồn điện là

Đặc điểm chung của nguồn điện là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm chung của nguồn điện là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Ý kiến của bạn