Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1

Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1925 là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giai đoạn 1919 – 1925 là giai đoạn Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930)

-         Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ chủ yếu là học sinh, sinh viên, trí thức Việt Nam yêu nước, học làm cách mạng, học cách hoạt động bí mật.

-         Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào trong quần chúng, đặc biệt là giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác.

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn