Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì  Ở Địa Trun

Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì  Ở Địa Trun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 22.

Giải chi tiết:

Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là mỗi thành thị là một quốc gia.

Chọn: B

Ý kiến của bạn