Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm địa hình đồi núi thấp đã làm cho

Đặc điểm địa hình đồi núi thấp đã làm cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm địa hình đồi núi thấp đã làm cho


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn