Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm đúng với sự phát triển ngành thủy sản nước ta:

Đặc điểm đúng với sự phát triển ngành thủy sản nước ta:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm đúng với sự phát triển ngành thủy sản nước ta:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn