Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm gây trở ngại lớn nhất của địa hình đồi núi đối với

Đặc điểm gây trở ngại lớn nhất của địa hình đồi núi đối với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm gây trở ngại lớn nhất của địa hình đồi núi đối với việc phát triển kinh tế - xã hội nước là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn