Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm không chính xác khi nói về đặc điểm của vùng đồng b

Đặc điểm không chính xác khi nói về đặc điểm của vùng đồng b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm không chính xác khi nói về đặc điểm của vùng đồng bằng duyên hải miền Trung là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn