Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm không đúng với ngành lâm nghiệp nước ta

Đặc điểm không đúng với ngành lâm nghiệp nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm không đúng với ngành lâm nghiệp nước ta


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn