Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm không đúng với vị trí địa lý nước ta là:

Đặc điểm không đúng với vị trí địa lý nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm không đúng với vị trí địa lý nước ta là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn