Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thật sau Ch

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thật sau Ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thật sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 66)

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn