Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng nội thuỷ của nư

Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng nội thuỷ của nư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không đúng về vùng nội thuỷ của nước ta


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Giải chi tiết:

Vùng nội thủy của nước ta là vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.

=> Nhận định: vùng nội thủy được “tính từ mép nước thủy triều thấp nhất” đến đường cơ sở là không đúng.                           

Chọn B

Ý kiến của bạn