Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng ven biển

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng ven biển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng ven biển miền Trung?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6 – Đất nước nhiều đồi núi

Giải chi tiết:

Đồng bằng ven biển miền Trung: biển đóng vai trò chủ yếu trong quá trình hình thành đồng bằng vì thế nhận xét A không đúng

Chọn A

Ý kiến của bạn