Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền khí hậu phía Bắc?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền khí hậu phía Bắc?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không đúng với miền khí hậu phía Bắc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn