Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau, không phải là đặc điểm tự nhiên cơ bản của

Đặc điểm nào sau, không phải là đặc điểm tự nhiên cơ bản của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau, không phải là đặc điểm tự nhiên cơ bản của Biển Đông?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn