Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước Việt Nam trong

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước Việt Nam trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các phương án để chỉ ra đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930.

Giải chi tiết:

A loại vì giai cấp công nhân không trở thành lực lượng cách mạng độc lập mà là từng bước vương lên trở thành lực lượng nắm quyền lãnh đạo cách mạng và trở thành lực lượng chính trị độc lập. Bên cạnh đó, nếu chỉ nêu về công nhân là chưa đủ, chưa phản ánh đủ đặc điểm của phong trào yêu nước giai đoạn 1919 – 1930.

B loại vì Pháp tiến hành khai thác thuộc địa từ 1919 – 1929, chưa phù hợp với thời gian của câu hỏi.

C loại vì khởi nghĩa Yên Bái chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, không phải là đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930.

D chọn vì điểm nổi bật của phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919 – 1930 là thời kì hai khuynh hướng tư sản và vô sản cùng hoạt động để giành quyền lãnh đạo cách mạng. Đến năm 1930, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thì con đường cách mạng phù hợp với thực tiên và được lựa chọn duy nhất là con đường cách mạng vô sản.

Chọn D

Ý kiến của bạn